Terug naar home

EPD Analyse

Monitoring en analyses van de data vastgelegd binnen het zorgproces, brengt issues in het EPD aan het licht nog voordat de gebruiker het merkt. Op deze manier toepassen van data-discovery kenmerkt zich door het krijgen van antwoorden op nog niet gestelde vragen.

Met data-discovery volgen we de handelingen binnen het EPD. Zo worden patronen zichtbaar en foutief en/of inefficiënt gebruik herkend. Hierdoor wordt de zorgverlening voor de patiënt veiliger en stelt het de beheerder in staat het EPD zo te configureren dat de zorgverlener maximaal wordt ondersteund.

Autorisatie Analyse Dashboard

De AAD bevat een hiërarchie waarbij groepen, inloggroepen, gebruikers en artscodes perfect kunnen worden geanalyseerd. Via het rechtenoverzicht kunnen rechten van groepen, inloggroepen en gebruikers met elkaar worden vergeleken. Niet alleen de effectieve rechten worden weer gegeven, ook het niveau (de groep(en)) waarin dit recht is ingesteld, worden eenvoudig weergegeven. Hierdoor is het snel te achterhalen waar een recht vandaan komt. Ook worden de standaard en rechtsgebonden werkcontexten die van toepassing zijn weer gegeven in het dashboard.

Het verschillenblad kan meerdere groepen en gebruikers analyseren en direct aanwijzen waar de verschillen in rechten zitten.

Module: CS-Autorisaties
Gebruiker: Functioneel beheerder CS-Autorisaties

Geeft inzage in:

 • Inrichting van groepen, inloggroepen, gebruikers en artscodes.
 • Groepen hiërarchie & structuur (van hoofdgroep naar gebruikersniveau).
 •  Inzage in de ingestelde rechten op elk niveau in de hiërarchie.
 • Effectieve rechten van gebruikers, inloggroepen en groepen.
 • Mogelijkheden tot het vergelijken van de effectieve rechten van gebruikers, inloggroepen en/of groepen.
 • De ingestelde rechtsgebonden en standaard werkcontexten

HiX Inzage Monitor

De HIM, HiX Inzage Monitor, kijkt naar verschillende tabellen die inzages, inlogsessies en noodprocedures registreren. Hiermee kan het ziekenhuis aan de AVG richtlijnen voldoen rondom het monitoren van patiënt inzage. Middels de HIM+ is het daarnaast mogelijk om zelf voorwaarden te geven aan een behandelrelatie, waardoor er een signaleringslijst ontstaat van te controleren inzages. Hiermee kan er veel gerichter gemonitord worden.

Module: CS-Autorisaties
Gebruiker: Functioneel beheerder CS-Autorisaties en/of Functionaris Gegevensbescherming/Security Officer

Geeft inzage in:

 • Alle inzages in HiX per gebruiker, functiegroep, patiënt
 • Het voorkomen van de noodprocedure per gebruiker/functiegroep en reden van gebruik van de noodprocedure
 • Op detailniveau wat er door een medewerkers of bij een patiënt is ingezien en aangeraakt
 • Inzages die volgens een zelf te definiëren behandelrelatie onrechtmatig zijn

Afspraak Analyse Dashboard

De module Agenda is de poort van het ziekenhuis en daarom een veel gebruikte module, die secuur moet worden beheerd. Het dashboard geeft inzage in het gebruik en inrichting van deze module. Hierdoor houdt de beheerder grip op de inrichting, ook als een deel door decentrale beheerders of rasteraars wordt beheerd.

Module: CS-Afspraken.
Gebruiker: Functioneel beheerder CS-Afspraken, decentrale beheerder CS-Afspraken.
Relatie met: Poliklinieken, Zorgadministratie en Facturatie.

Geeft inzage in:

 • Overzicht in het aantal plaatsgevonden, geplande en niet afgehandelde afspraken per agenda/subagenda
 • Gebruik en inrichting van afspraakcodes, agenda’s en subagenda’s
 • Gebruik van dagdelen, werkweken en rasterdefinities
 • Annuleringen, wijzigingen en verplaatsingen van afspraken

Opname en OK Dashboard

De complexiteit van het opname proces zorgt voor een zware beheerslast. Modules als opname, OK en preoperatieve screening vormen hierin de basis. Het Opname en OK dashboard koppelt deze drie modules aan elkaar, waardoor een integraal beeld van het opname proces wordt verkregen. Hierdoor krijgt de beheerder grip op verkeerde en/of onnodige registraties. Onder andere dubbele aanvragen, overbodige screenings en dubbele opname registraties worden hiermee geïdentificeerd en in de toekomst voorkomen.

Module: CS-Opname, CS-Preop en CS-OK.
Gebruiker: Functioneel beheerder CS-Opname, CS-Preop en CS-OK.
Relatie met: Opnamebureau, preoperatieve screening, Verpleegafdelingen, OK.

Geeft inzage in:

 • Aanvragen voor opnames, operaties en preoperatieve screenings in de afgelopen 100 dagen.
 • Statusverschillen tussen de opnames, operaties en screenings.
 • Inzage in opnameperiodes, overplaatsingen en overdrachten.
 • Dubbele aanvragen voor opnames en operaties.
 • Dubbel geregisterde verpleegdagen.
 • Verlopen preoperatieve screenings en opnames.
 • Doorlooptijden van aanvraag tot ontslag.
 • Gebruik van behandelcodes.

Laboratorium Analyse Dashboard

Module: CS-Laboratorium.
Gebruiker: Functioneel beheerder CS-laboratirium, decentrale beheerder Laboratorium.
Relatie met: Klinisch Chemisch Laboratorium (*).

Geeft inzage in:

 • In de werkvoorraad voor het Klinisch Chemisch Laboratorium.
 • Problemen met koppelingen of proces (lab-aanvragen die niet worden afgehandeld).
 • Doorlooptijden van de verschillende aanvragen.
 • Statusverschillen tussen laborders, labaanvragen, uitslagen en whatsnew berichten.
 • Inzicht in voorlopige en definitieve uitslagen.
 • Controle op juiste berichtgeving naar de aanvragende specialist.

(*) ook mogelijk voor MMB en Pathologie

Order Analyse Dashboard

De EPD-ordermodule heeft veel relaties met andere modules binnen het EPD en koppelingen met afdelingssystemen. De module is in hoge mate configureerbaar en aan verandering onderhevig. Zo zien we het aantal orderdefinities na de initiële implementatie zich maandelijks uitbreiden. Een passende inrichting heeft een groot effect op de procesgang van de zorgverlener en de performance van het EPD

“smeerolie van de ziekenhuismachine”

Correcte orderdefinities maken het werken voor de zorgverleners makkelijk. Daarentegen geeft een ordermodule die afwijkt van het zorgproces overvolle werklijsten, heeft een negatief effect op de performance van het EPD en leidt tot het onnodig maken van extra kosten, zowel in het zorgproces als bij Functioneel Beheer zelf.

Module: CS-Order.
Gebruiker: Functioneel beheerder CS-Order.
Relatie met: Vele andere CS-modules en gebruikers van Order.

Geeft inzage in:

 • Orderstromen met piekmoment en opvallende patronen.
 • Aantallen uitgezette-, openstaande en geannuleerde orders.
 • Gebruik orderdefinities, sjablonen en gegenereerde foutmeldingen.
 • Statusverschillen met andere modules en gekoppelde systemen.
 • Werkvoorraad en inrichting van ontvangerrollen.

Overzicht Analyse Dashboard

Het aanvragen van een overzicht gaat ongemerkt en het resultaat toont zich in een fractie van en seconde. Op de achtergrond gebeurt echter veel meer. De server verzamelt razendsnel alle actuele data en presenteert dit aan eindgebruiker middels een rapport, overzicht of een grafiek.

“Overzichtgenerator de cpu veelvraat”

Per dag worden er in een middelgroot ziekenhuis ongeveer 150 tot 200 duizend overzichten gegenereerd. Om dit dagelijks goed te stroomlijnen en te voorkomen dat er opstopping ontstaan is adequaat beheer van belang.

Module: CS-Overzichtsgenerator.
Gebruiker: Functioneel beheerder CS- Overzichtsgenerator.
Relatie met: Vele andere CS-modules en gebruikers van Overzichtsgenerator.

Geeft inzage in:

 • Het aantal gegenereerde overzichten per overzicht-definitie, gebruiker & gekoppeld object.
 • Het realiseren van de performance indicatie drempels en run-statussen.
 • Veel gebruikte en/of tijdsintensieve overzichten en de mogelijkheid ze te optimaliseren.

Vragenlijst Analyse Dashboard

Samen met de zorgverleners wordt gestreefd naar een optimale inrichting van de zorgdossier. Dit wordt bereikt door vragenlijsten efficiënter in te richten, overbodige vragen te elimineren, creëren van standaarden die volledig aansluiten bij het werkproces, verstrekken van eenvoudig inzicht waardoor fouten snel hersteld kunnen worden en vervuiling binnen het systeem voorkomen.

“Vragenlijsten, nog steeds de basis van een goed dossier”

Module: CS-DDR.
Gebruiker: Functioneel beheerder CS-DDR.
Relatie met: Vele andere CS-modules en nagenoeg alle zorgverleners.

Geeft inzage in:

 • Het gebruik van vragen & vragenlijsten per specialisme, specialist, gebruiker en functies.
 • Het gebruik van vragen & vragenlijsten per dossier en/of patiënt.
 • Het gebruik van vragen & vragenlijsten per type, bv. klinisch consult en eerste pk bezoek.
 • Het gebruik van keuzelijsten en of er vrije tekst wordt toegevoegd.
 • Het gebruik van standaardantwoorden voor gesjabloneerde vragen.

Vragen, opmerkingen of anderzijds geïntereseerd in ProActief-beheer? Neem dan contact met ons op:

+31 6 50 52 61 25
info@iconhc.nl
Utrechtseweg 129 3702 AC Zeist